Vedtægter for Jels Erhvervsforening

Kapitel 1.

Foreningens navn og hjemsted:

§ 1.
Foreningens navn er Jels Erhvervsforening.

§ 2.
Foreningens hjemsted er Jels, Vejen Kommune under Esbjerg retskreds, der er foreningens værneting.

Kapitel 2.

Foreningens område og medlemskreds:

§ 3.
Foreningens geografiske område er identisk med det udfærdigede rids, der er vedhæftet som bilag 1.

§ 4.
Kriterier for medlemskab: Det er et krav for opnåelse af medlemskab af ovennævnte forening, at man er selvstændig erhvervsdrivende med enten hovedforretningssted eller filial / biforretningssted indenfor det under § 3 anførte geografiske område.

Hver virksomhed kan alene stille med ét medlem (enten ejeren af virksomheden eller en af ejeren udpeget ansat i virksomheden).

Indmeldelse er sket når kontingent er indbetalt. Kontingent indbetales for 1 år af gangen.

Udmeldelse sker skriftligt og med 1 mdr. varsel til udgangen af et kalenderår.

§ 5.
Foreningens generalforsamling kan efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer træffe beslutning om:
- at foreningens område skal udvides, herunder optagelse af medlemmer, der geografisk ikke hører under den geografiske afgrænsning, som anført under § 3,
- at foreningen kan slutte sig sammen med en bestående erhvervsforening på tilgrænsende områder.

Kapitel 3.

Foreningens formål og opgave:

§ 6.
Jels Erhvervsforening arbejder for følgende:
- markedsføring og synliggørelse af vores erhvervsliv især i forhold til Vejen og trekantområdet.
- at søge indflydelse på Udviklingsrådet for Erhverv og Turisme's beslutninger - til gavn for Jels og opland.
- forestå konkret synliggørelse af vort erhvervsliv i form af opsætning af skiltning mv.
- øge tiltrækningen af nye virksomheder med vækstpotentiale til området.
- at agere netværk for medlemmerne imellem, for således at forøge kendskabet virksomhederne indbyrdes, samt forestå diverse arrangementer af relevans for medlemmerne.

Jels Erhvervsforening varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning medlemmernes fælles interesse i forbindelse med de under foreningens område hørende interesseområder.

Jels Erhvervsforening kan alene optage lån og/eller opkræve økonomiske midler hos medlemmerne efter forudgående godkendelse hos generalforsamlingen.

§ 7.
Jels Erhvervsforening er uafhængig af partipolitiske interesser.

Kapitel 4.

Medlemmernes forhold til foreningen:

§ 8.
Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af de til foreningen henlagte opgaver skal ske ved en opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån.

De enkelte medlemmer er pligtige til at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag.

Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb, skal den pågældende ikke alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger, men tillige et rentebeløb på 2% pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb.

Et medlem der er i restance til foreningen har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen.

§ 9.
Med mindre generalforsamlingen beslutter andet, skal der betales lige store bidrag for alle medlemmer.

§ 10.
I forhold til tredjemand hæfter alene foreningen - og alene med foreningens formue.

§ 11.
Når et medlem overdrager sin virksomhed, med mindre der er tale om en selskabsomdannelse, hvorved medlemmet fortsat har bestemmende indflydelse, ophører denne med at være medlem af foreningen og kan derfor intet krav rette mod foreningens formue.

Den nye ejer har mulighed for at indtræde i tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer evt. har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Både den tidligere og den nuværende ejer er pligtig til at anmelde ejerskifte til foreningen og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl samt den tidligere ejers nye bopæl.

§ 12.
Et medlem har på generalforsamlingen én stemme.

Såfremt bidragene fastsættes forskelligt af generalforsamlingen, afgør generalforsamlingen samtidig hvilke konsekvenser dette skal have for stemmeretten.

Kapitel 5.

Foreningens ledelse og administration:

§ 13.
Generalforsamlingen er Jels Erhvervsforenings højeste myndighed.

§ 14.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned i Jels, Vejen Kommune, første gang i maj måned 2007.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved annoncering i et lokalt dagblad alternativt ved annoncering via internettet, f.eks. via Jels.dk.

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal ligeledes fremgå af indkaldelsen. Det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for indeværende regnskabsår skal foreligge til gennemgang på et i dagsordenen anvist sted.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. april.

Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

§ 15.
Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling, afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst ¼ af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.

Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter begæringens modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes.

Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

§ 16.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer eller revisor for foreningen.

Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig.

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, med mindre vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer medregnes ikke.

Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter referatet har fuld beviskraft i enhver henseende.

Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referatet af bestyrelsen til hvert enkelt medlem.

§ 17.
Når der på generalforsamlingen er truffet er gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

§ 18.
Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, på nær formanden der vælges på generalforsamlingen.

Formand, bestyrelsen samt 1 suppleant vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Indtil stiftende generalforsamling i august måned 2006 kan bestyrelsen dog bestå at de tre medlemmer, der har stiftet foreningen.

Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanten er tiltrådt, bliver mindre end 5, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv, indtil førstkommende generalforsamling.

Bestyrelseshverv er ulønnet, med mindre generalforsamlingen bestemmer andet.

§ 19.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af eventuelle skiltning, anlæg m.v., og udøver de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen.

Foreningen kan overdrage foreningens administrative opgaver eller dele heraf til en af generalforsamlingen valgt administrator.

Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen af evt. medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg m.v.

Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt.

Over det under bestyrelsesmødet passerede føres en protokol, der skal underskrives af bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.

Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte et udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer udenfor bestyrelsen. Dog skal udvalgsformanden altid være et af bestyrelsens medlemmer.

§ 20.
Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen, eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Kapitel 6.

Regnskab og revision:

§ 21.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er fra foreningens start til den 31.12.2006.

Generalforsamlingen vælger en revisor, der enten kan være statsautoriseret eller registreret revisor eller en regnskabskyndig blandt foreningens medlemmer. Genvalg kan finde sted. Revisor vælges for 1 år ad gangen.

Regnskabet tilstilles revisor inden den 1. marts og skal af denne være revideret, såvel talmæssigt som kritisk, så betids at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne alternativt fremlægges på et af bestyrelsen fastsat sted til gennemsyn, samtidig med annoncering af indkaldelse til generalforsamling.

Medlemmernes indbetalinger foretages på det sted, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i et pengeinstitut eller på girokonto i foreningens navn.

Kapitel 7.

Forskellige bestemmelser:

§ 23.
Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 24.
Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer.

Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer - uden hensyn til de mødendes tal - er for forslaget.